ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าว ปี 2553 พ.ศ.2552 ( 4 ม.ค. 53 )

กฎระเบียบในการส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดแคนาดา ( 31 ก.ค. 52 )

กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับใหม่ ( 31 ก.ค. 52 )

กฎหมายฉลากโภชนาการของฮ่องกง (Nutrition Labeling Law) ( 5 มิ.ย. 52 )

อัตราภาษีนำเข้าปกติสินค้าข้าวกล้อง และข้าวขาวของสหภาพยุโรป ( 16 มี.ค. 52 )

สรุปผลการประมูลข้าวของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น ( 16 มี.ค. 52 )

แจ้งการตรวจพบข้าวด้อยคุณภาพและมีสารอันตรายในข้าวที่ส่งออกไปรัสเซีย ( 20 ม.ค. 52 )

Last updated : Friday, May 10, 2013 10:41 AM

top