การตรวจสอบข้าวที่ส่งออก และการสำแดงประเภท ชนิด และชั้นข้าวบนกระสอบรรจุ (8 มี.ค. 53)

การส่งกำหนดการขนส่งข้าวสารโดยเรือลำเลียงเพื่อขึ้นเรือใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ (17 เม.ย. 52)

ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองของ บริษัท C.C.I.C (ประเทศไทย) จำกัด (17 เม.ย. 52)

ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ของกรมการคัาต่างประเทศ พ.ศ.2552 (27 มี.ค. 52)

การออกหนังสือรับรองสำหรับการส่งออกข้าวไปประเทศญี่ปุ่น (17 มี.ค. 52)

ขอความร่วมมือในการโอนเงินค่าบำรุงสมาคมประจำปี และเงินบำรุงพิเศษ (24 พ.ย. 51)

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (21 พ.ย. 51)

รายงานการขนส่งข้าวโดยเรือลำเลียง (เรือโป๊ะ) (4 ก.ย. 51)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย สำหรับส่งไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (12 มิ.ย. 51)

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 0.75) สำหรับการซื้อขายข้าว (12 ก.พ. 51)

การรายงานการส่งออกสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (3 ต.ค. 50)

ประชาสัมพันธ์กรณีปัญหาผู้นำเข้าจีนค้างชำระค่าสินค้าข้าว (23 ส.ค. 50)

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว แจ้งเพิ่มอัตราค่าบริการตรวจสอบข้าวใหม่ (16 ส.ค. 50)

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอายุของหนังสืออนุญาตการนำเข้าข้าวภายใต้โควตาภาษีสหภาพยุโรป (7 ส.ค. 50)

การใช้กระสอบป่านปูรองพื้นแทนเสื่อไม้ไผ่ ในการส่งมอบข้าวรัฐบาลอิหร่าน (5 ก.ค. 50)

ขอให้ระบุข้าวอินทรีย์ลงในใบอนุญาตส่งออก (24 พ.ค. 50)

การสอบทานคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยของโรงสีที่ได้รับการรับรอง (17 พ.ค. 50)

การดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขอใบรับรองเพื่อการส่งออก (9 เม.ย. 50)

ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปประเทศเม็กซิโก (27 ก.พ. 50)

บันทึกการประชุม เรื่อง มาตรการตรวจ DNA ข้าวหอมมะลิไทย แนวทางปฏิบัติและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (22 ก.พ 50)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (29 ม.ค. 50)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย (29 ม.ค. 50)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการและแนวทางการพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนทะเบียนหรือใบอนุญาต (29 ม.ค. 50)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐาน และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (15 ม.ค. 50)

การส่งกระสอบเปล่าไปพร้อมกับการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย (25 ธ.ค. 49)

การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยปลอด GMOs (13 พ.ย. 49)

การใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (18 ต.ค. 49)

ข้อตกลงค่าจ้างการทำงานของคนงานที่โกดังข้าวสาร (26 ส.ค. 48)

บันทึกเรื่อง การสำแดงประเภท และชนิดของข้าวตามตัวอย่างบนกระสอบรรจุ (22 มี.ค. 53)

การตรวจสอบข้าวที่ส่งออก และการสำแดงประเภท ชนิด และชั้นข้าวบนกระสอบรรจุ (8 มี.ค. 53)

การตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว (ORIC) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (21 ก.ค. 2551)

อัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าทางเรือ และค่าภาระอื่นๆ ที่สายเรือเรียกเก็บ (4 ต.ค. 2550)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางเรือ (21 ก.ย. 2550)

Last updated : Friday, May 10, 2013 11:06 AM

top