การจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 (ม.ค. 2563)

เปิดพันธุ์ข้าวใหม่ 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ พร้อมจัดแสดงในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62 (พ.ค. 62)

เกษตรฯ เคาะแผนการผลิตข้าว ปี 62/63 ตั้งเป้าผลผลิต 34.62 ล้านตันข้าวเปลือก (เม.ย. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (ม.ค. 62)

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

NOTIFICATION OF MINISTRY OF COMMERCE Standard Thailand Rice

มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับข้าวขาว งวดเดือนกันยายน ปี 2559 พ.ศ. 2559

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าว ปี 2559 พ.ศ.2558 (8 ม.ค. 2559)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนส่วนจัดสรร การโอนส่วนจัดสรรการขอหนังสือรับรองการส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษ และการรายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558 (25 ธ.ค. 2558)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2559 พ.ศ.2558 (25 ธ.ค. 2558)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558 (25 ธ.ค. 2558)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายนปี 2558 พ.ศ.2558 (17 ส.ค. 2558)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (9 ก.พ. 2558)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2558 พ.ศ.2557 (25 ธ.ค. 2557)

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐให้กับภาคเอกชนที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อส่งออกต่างประเทศ (24 ก.ย. 2557)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (25 มี.ค. 2557)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2557 พ.ศ.2556 (20 ธ.ค. 2556)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหาภาพยุโรป พ.ศ. 2556 (20 ธ.ค. 2556)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนส่วนจัดสรร การโอนส่วนจัดสรรการขอหนังสือรับรองส่งออก การยกเลิกหนังสือรับรองการส่งออก การคืนค่าธรรมเนียมพิเศษและการรายงานการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2556 (20 ธ.ค. 2556)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกาษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าว ปี 2557 พ.ศ.2556 (11 ธ.ค. 2556)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายน ปี 2556 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2556 (9 ส.ค. 2556)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว (2 พ.ค. 2556)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพข้าวและการออกหนังสือรับรอง (26 เม.ย. 2556)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการออกในรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2556 (19 มีนาคม 2556)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวขาว พ.ศ. ๒๕๕๕ (30 ม.ค. 56)

กฎระเบียบใหม่สาหรับการส่งออกข้าวไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (14 ส.ค. 55)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป สำหรับงวดเดือนกันยายน ปี 2555 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2555 (7 ส.ค. 55)

การยื่นรายงานการค้าข้าวและการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า - (17 ก.พ. 55)

การยื่นรายงานการค้าข้าวและการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า - (31 ม.ค. 55)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 - (4 ม.ค. 55)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายน ปี 2554 พ.ศ.2554 - (8 ส.ค. 54)

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความแออัดที่กรุงเทพ (Bangkok Congestion Surcharge) - (8 ก.ค. 54)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 - สำนักบริหารการค้าข้าว  (30 ธ.ค. 53)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับข้าวที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - สำนักบริหารการค้าข้าว  (30 ธ.ค. 53)

อคส. ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติ  (1 พ.ย. 53)

อคส. ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ปี 2553  (22 ก.ย. 53)

บันทึกเรื่อง การสำแดงประเภท และชนิดของข้าวตามตัวอย่างบนกระสอบรรจุ (22 มี.ค. 53)

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสี (10 มี.ค. 53)

กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร (10 มี.ค. 53)

การตรวจสอบข้าวที่ส่งออก และการสำแดงประเภท ชนิด และชั้นข้าวบนกระสอบรรจุ (8 มี.ค. 53)

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ที่ได้รับอนุญาตประจาปี 2553 (25 ม.ค. 53)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2553 (ฉบับที่ 2) (11 ม.ค. 53)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าว ปี 2553 พ.ศ.2552 (4 ม.ค. 53)

ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก (1 ธ.ค. 52)

แจ้งรายการสารเคมีตามกฎกระทรวงอินโดนีเซีย สำหรับพืช 6 ชนิด (20 พ.ย. 52)

กฎระเบียบในการส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดแคนาดา (31 ก.ค. 52)

กฎหมายควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับใหม่ (31 ก.ค. 52)

สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวแจ้งข่าวเกี่ยวกับการค้าข้าว (25 มิ.ย. 52)

กฎหมายฉลากโภชนาการของฮ่องกง (Nutrition Labeling Law) (5 มิ.ย. 52)

การส่งกำหนดการขนส่งข้าวสารโดยเรือลำเลียงเพื่อขึ้นเรือใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศ (17 เม.ย. 52)

ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองของ บริษัท C.C.I.C (ประเทศไทย) จำกัด (17 เม.ย. 52)

ข้อบังคับกรมการค้าต่างประเทศ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ของกรมการคัาต่างประเทศ พ.ศ.2552 (27 มี.ค. 52)

การออกหนังสือรับรองสำหรับการส่งออกข้าวไปประเทศญี่ปุ่น (17 มี.ค. 52)

อัตราภาษีนำเข้าปกติสินค้าข้าวกล้อง และข้าวขาวของสหภาพยุโรป (16 มี.ค. 52)

สรุปผลการประมูลข้าวของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่น (16 มี.ค. 52)

ระเบียบว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2552 (16 ก.พ. 52)

แจ้งการตรวจพบข้าวด้อยคุณภาพและมีสารอันตรายในข้าวที่ส่งออกไปรัสเซีย (20 ม.ค. 52)

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (15 ม.ค. 52)

ขอความร่วมมือในการโอนเงินค่าบำรุงสมาคมประจำปี และเงินบำรุงพิเศษ (24 พ.ย. 51)

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (21 พ.ย. 51)

รายชื่อผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในประเทศที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในปี 2551 (19 พ.ย. 51)

รายชื่อผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปนอกราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยในปี 2551 (19 พ.ย. 51)

ปัญหาการนำเข้าสินค้าไทยในตลาดออสเตรเลีย (22 ก.ย 51)

รายงานการขนส่งข้าวโดยเรือลำเลียง (เรือโป๊ะ) (4 ก.ย 51)

การตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ส่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว (ORIC) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (21 มิ.ย. 51)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้า เรื่อง กำหนดท้องที่หรือเขตตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย สำหรับส่งไปต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (12 มิ.ย. 51)

ประเทศสวีเดนตรวจพบสาร Aflatoxin ในข้าวกล้องหอมมะลิของไทย (15 ก.พ. 51)

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 0.75) สำหรับการซื้อขายข้าว (12 ก.พ. 51)