การจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป สำหรับปี 2563 (ม.ค. 2563)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. 2562 (มี.ค. 62)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 (มี.ค.62)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 (ม.ค. 62)

รวมมาตรฐานสินค้าข้าวไทย Thailand Standards for Rice (เม.ย. 2560)

มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (พ.ย. 59)

ประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบขายข้าวรัฐให้ผู้ชนะประมูล ปริมาณกว่า 7 แสนตัน (ก.ย.59)

พาณิชย์เปิดซองประมูลข้าว 3.6 แสนตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมล๊อตแรกปี 59 (ก.พ. 59)

พาณิชย์เปิด...ยื่นประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไปล็อตแรก 2.04 แสนตัน (ก.พ. 59)

พาณิชย์แจงการเปิดประมูลข้าวทั่วไปและข้าวอุตสาหกรรม (ก.พ. 59)