www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พาณิชย์ เตรียมจัดใหญ่ Thailand Rice Convention 2015 เดินหน้าขยายตลาดข้าวไทย


นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะจัดงาน Thailand Rice Convention 2015 ซึ่งเป็นงานประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.58 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "Think Rice Think Thailand….Serving the Best Quality Rice to the World" ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อต้องการแสดงศักยภาพประเทศผู้นำด้านการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐาน สุขอนามัย โภชนาการ และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งานนี้ได้รับเกียรติจากพล.อ.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเชิญผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวทั้งภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคการส่งออก ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย ผู้แทนการค้าจากหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวในประเทศผู้ซื้อ ผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว เป็นต้น ผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกข้าว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์จากทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าข้าว ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ กลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ผลิตข้าวขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถพึ่งพาตนเอง เกษตรกรจาก 75 จังหวัด และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

นางดวงพร กล่าวว่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา "เทิดเกล้าเจ้าฟ้าสิรินธร" ซึ่งนำเสนอข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเกษตรกรชาวนาไทยเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ได้แก่ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน การจัดทำหัตถกรรมในวิถีข้าว และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการนำเสนอนิทรรศการความหลากหลายของมหัศจรรย์ข้าวไทยพันธุ์ดีสี่ภาค ต่อด้วยเส้นทางของการผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนผลิตและส่งออกที่ปลายน้ำ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสร้างแบรนด์...สร้างเครือข่ายของข้าวไทยในแต่ละภูมิภาค รวมถึงสร้างคุณค่าข้าวไทย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งอุปโภคและบริโภค จากหน่วยงานพันธมิตร

ตลอดจนนำผู้เข้าร่วมงานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ณ จังหวัดนครปฐม เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวของไทย และการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ในส่วนของการเสวนาและอภิปรายทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย และต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทาง แนวโน้มการค้าข้าวไทย การค้าในตลาดภูมิภาคเอเชีย และการค้าข้าวโลก เป็นต้น

นางดวงพร กล่าวเสริมว่า ภายในงานจะมีการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าวผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้ส่งออกข้าวได้พบปะเจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนาไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศที่เชิญเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งงาน Thailand Rice Convention 2015 นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนงานขยายตลาดข้าวไทยของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของตลาดส่งออกข้าวของไทยอย่างเป็นรูปธรรมและตอกย้ำความเป็นผู้นำในการผลิตข้าวคุณภาพ และส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของไทยในตลาดโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.