www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
THAI HOMMALI RICE
ข้าว GI
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
 
ขั้นตอนการส่งออกข้าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีอะไรบ้าง


การส่งออกข้าว


พิกัดศุลกากร : 1006.10 1006.20 1006.30 และ 1006.40 วัตถุประสงค์ในการควบคุม
- เพื่อป้องกันการขาดแคลนและเพื่อจัดระเบียบการส่งออก
- ปฏิบัติตามความตกลงไทยกับสหภาพยุโรปเพื่อระงับข้อพิพาทอันเนื่องจาก ขยายสมาชิกภาพ ตามมาตรา 24(6) โดยชดเชยความเสียหายให้และผลจาก การเจรจากรณีใช้ Reference Price ในการคำนวณภาษีตามมาตรา 23 ของแกตต์

ขอบเขตการควบคุม
- ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และรำ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวทุกชนิด 

การส่งออกข้าวต้องดำเนินการดังนี้
1. การส่งออกข้าวทั่วไป
      - การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
      - การขออนุญาตส่งออก
2. การส่งออกข้าวภายใต้โควตาของสหภาพยุโรป
      - การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
      - การขอรับการจัดสรรปริมาณการส่งออก
      - การขออนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก

1. การส่งออกข้าวทั่วไป
จะอนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ผู้ส่งออกจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก


1.1.1 หลักเกณฑ์

-ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 จากกรมการค้าภายในซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติโดยสังเขป ดังนี้
-กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป
(1) ต้องจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
(2) มีโรงเก็บข้าวที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรให้เป็นที่สำหรับตรวจเก็บ และบรรทุกข้าวลงเรือเพื่อส่งออกได้ ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยถูกต้องตามกฎหมาย
(3) มีเงินทุนจดทะเบียนที่ได้เรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
(4) ต้องมีข้าวสารเป็นกรรมสิทธิ์ไม่น้อยกว่า 500 เมตริกตัน ภายใน 15 วัน ที่ได้รับหนังสืออนุญาต และตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ค้าข้าวหมายเหตุ ผู้ส่งออกข้าวที่ยื่นแสดงความจำนงขอส่งเฉพาะข้าวสารบรรจุกล่อง หรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 12 กก. ไม่ต้องมีคุณสมบัติตาม (2) (3) และ (4)
-กรณีเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจร่วมถือหุ้น ต้องจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
-กรณีเป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ต้องจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
-กรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ค้าข้าวส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ เฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย
(1) ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ เฉพาะประเทศที่มีชายแดน ติดต่อกับประเทศไทยโดยมีมูลค่าส่งออกไม่เกินวันละ 1,000,000 บาท
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับต่างประเทศ

1.1.2 เอกสารที่ใช้

- แบบ คพ.1 (แบบพิจารณาอนุญาตให้เป็นผู้ค้าข้าว)
- หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจากกรมทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคล
- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

        ไม่เกิน 3 วันทำการ

1.1.4 ค่าธรรมเนียม

        - บาท

1.2 การขออนุญาตส่งออก

1.2.1 หลักเกณฑ์

- ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว (ตามข้อ 1) แล้วและจะอนุญาตให้ส่งออกโดยไม่จำกัดจำนวน

1.2.2 เอกสารที่ใช้

- แบบคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าทั่วไป
- แบบ อ.1 และแบบ อ.2 กรณีส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้า หรือแบบ อ.3 และแบบ อ.4 กรณีการส่งออกเพื่อการค้า
- แบบ คพ. 3 (หนังสือรายงานการแจ้งขาย)
- หลักฐานการซื้อขาย เช่น L/C, Sales Contract

1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

       ไม่เกิน 1 วันทำการ

1.2.4 ค่าธรรมเนียม

       - บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกข้าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จำแนกเป็นอะไรบ้างและคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

1. ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรกรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ค่าธรรมเนียมปีละ 50,000 บาท

2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว ที่สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

3. การขอใบอนุญาตส่งออกข้าวต้องเสียค่าใช้จ่ายชุดละ 30 บาท

4. จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมปีละ 2,500 บาท

5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้า ( ขอรายชื่อบริษัทที่รับตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า )

5.1 ตรวจปล่อยสินค้าบรรทุกเรือใหญ่ หรือเรือลำเลียง ตันละไม่เกิน 18 บาท
5.2 ตรวจปล่อยสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ตู้แรกไม่เกิน 1,500 บาท ตู้ต่อไป ตันละไม่เกิน 18 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฉบับละ 100 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้าวชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทย ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว และข้าวนึ่ง โดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีดังนี้

7.1 เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ เก็บอัตราตันละ 2.50 บาท
7.2 ไม่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าฯ เก็บอัตราตันละ 5 บาท

8. หากต้องการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

8.1 ค่าสมาชิกแรกเข้า รายละ 50,000 บาท    
8.2 ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 12,000 บาท หรือเดือนละ 1,000 บาท
8.3 ค่าบำรุงพิเศษ ตันละ 1.50 บาท โดยเก็บตามจำนวนตันของข้าวที่ส่งออก

ขั้นตอนการซื้อขายข้าว เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทราบมีอะไรบ้าง


          การติดต่อหาลูกค้า เพื่อให้ได้คำสั่งที่ชัดเจนแน่นอน หรือการเจรจาซื้อขาย เพื่อทราบรายละเอียดกำหนดเมืองท่าปลายทาง ชนิด เวลาส่งมอบ เงื่อนไขการส่งมอบ การตรวจสอบคุณภาพ การชำระเงิน การตั้งตัวแทน การกำหนดราคาซื้อขาย ให้ติดต่อสอบถามที่ สำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ หากต้องการทราบราคาข้าวซื้อขายภายในประเทศ และราคาส่งออกข้าว F.O.B. สามารถเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งราคาข้าวดังกล่าวเป็นราคาประมาณการ และเปลี่ยนแปลงทุกวันพุธ โดยคณะกรรมการสาขาข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีของสหภาพยุโรปจะต้องทำอย่างไร


1.1 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

1.2 การขอรับการจัดสรรปริมาณการส่งออก มีหลักเกณฑ์ดังน
ี้
- ปริมาณส่งออกจะจัดสรรให้เฉพาะผู้ที่มีประวัติการส่งข้าวออกไปสหภาพยุโรปตามสัดส่วนโดยใช้ประวัติส่งออกย้อนหลัง 3 ปี โดยปริมาณส่งออกข้าวแต่ละปีและอัตราภาษีนำเข้าสหภาพยุโรป ดังนี้
- ข้าวขาว (พิกัด 1006.30) จำนวน 21,455 ตัน อัตราภาษี 0
- ข้าวหัก (พิกัด1006.40) จำนวน 52,000 ตัน อัตราภาษี 45 ยูโร/ตัน

1.3 การขอรับหนังสือรับรองและใบอนุญาตการส่งออก

1.3.1 การขอรับหนังสือรับรองฯ

(1) หลักเกณฑ์
จะออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (Export Certificate)เพื่อใช้สำหรับประกอบการขอลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนำเข้าสหภาพยุโรป ตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร
(2) เอกสารที่ใช้
- แบบฟอร์ม ยร. 2 (คำร้องขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าข้าว)
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองการส่งออกข้าวที่ส่งไปสหภาพยุโรป (Export Certificate)
(3) ระยะเวลาดำเนินการ
      ไม่เกิน 1 วันทำการ
(4) ค่าธรรมเนียม
    - บาท

1.3.2 การขอใบอนุญาตส่งออก
(1) หลักเกณฑ์
จะอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปสหภาพยุโรปตามปริมาณที่ได้รับการจัดสรร
(2) เอกสารที่ใช้
- แบบคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าทั่วไป
- แบบ อ.3 และ อ.4
(3) ระยะเวลาดำเนินการ
       ไม่เกิน 1 วันทำการ
(4) ค่าธรรมเนียม
       กรณีส่งออกเป็นข้าวขาวพิกัด 1006.30 ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราตันละ 2,500 บาท

การขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยจะต้องทำอย่างไร


          ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าแล้ว หากประสงค์จะขอใช้เครื่องหมาย รับรองข้าวหอมมะลิไทย ให้ทำหนังสือแจ้งขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย พร้อมทั้งแนบสำเนาใบทะเบียนการเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยต่อผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ เมื่อสำนักฯ มีหนังสือแจ้งอนุญาตผู้ส่งออกก็สามารถใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยได้

 

©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2022 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.