www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
ประวัติสมาคม
วิสัยทัศน์ของเรา "รักษาความเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวระดับโลกของประเทศไทย"

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เมื่อเริ่มต้นมีชื่อว่า “สมาคมค้าข้าวสยาม” (Siam Rice Association) ก่อตั้งขึ้นในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2461 โดยมีนายโง้วเพ็กง้ำ เจ้าของกิจการร้านค้าข้าวสาร “ง้วนเซ้ง” เป็นผู้รวบรวมกลุ่มพ่อค้าข้าวสารขายส่งในตลาดกรุงเทพสมัยนั้น ริเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมขึ้นเป็นครั้งแรกต่อกรมตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของบรรดาสมาชิกผู้ประกอบการค้าข้าว โดยนายโง้วเพ็กค้ำ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนแรก ต่อมาสมาชิกภาพของสมาคมยังได้ขยายรวมไปถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าวบนสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และพ่อค้าข้าวอื่นๆซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งที่ส่งออกข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศ และค้าภายในประเทศด้วย

ในปี พ.ศ. 2470 สมาคมค้าข้าวสยาม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมค้าข้าว และได้ดำรงอยู่มาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมแล้ว ในส่วนของนายกสมาคม กิจการของสมาชิก และสถานที่ทำการ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมากมายหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2505 สมาคมค้าข้าว ก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “สมาคมพ่อค้าข้าวแห่งประเทศไทย (Rice Traders Association)” เพราะสถานภาพของบรรดาสมาชิกส่วนใหญ่ เริ่มก้าวหน้าไปเป็นลักษณะของผู้ส่งออกข้าว มากกว่า โรงสีและผู้ค้าข้าวในประเทศ และเมื่อรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าและหอการค้า พ.ศ. 2509 สมาคมพ่อค้าข้าวแห่งประเทศไทยก็ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สมาคมการค้าฯ ดังกล่าว ที่สำนักงานทะเบียนการค้า กรมทะเบียนการค้า เป็นที่เรียบร้อยในปีถัดมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 สมาคมก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น “สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ (Rice Exporters Association)” มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และมีรายได้สามารถมีอาคารที่ทำการเป็นของสมาคมเองได้ ซึ่งยังใช้ดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน ณ.อาคารเลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 สมาคมได้เปลี่ยนชื่อไปอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็น “สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association)” เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นการค้าส่งออกข้าวจากประเทศไทย

นับตั้งแต่สมาคมเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) เป็นเวลา 98 ปี สมาคมมีนายกสมาคมและกรรมการสมาคมมาแล้วทั้งสิ้น 26 ชุด นับเป็นสมาคมการค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง มีบทบาทที่สำคัญอย่างต่อเนื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยสมาคมเป็นตัวจักรสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าข้าว ทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ผลักดัน ร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างให้ข้าวไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกข้าวเลี้ยงประชากรโลก ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ครองสถิติการส่งออกข้าวที่มากที่สุดในโลก ติดต่อกันเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา) กลุ่มผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นผู้ค้าที่นำเงินตราต่างประเทศจำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เป็นคุณูปการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด

นอกจากนั้น สมาคมยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิกผู้ส่งออกข้าว ด้วยการเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสมาชิก ร้องเรียนปัญหาทางการค้าไปสู่ภาครัฐ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางการค้า และให้บริการอื่นๆต่อสมาชิก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นหนึ่งในสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น สมาคมยังยังมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความร่วมมือกับสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมค้าข้าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจและร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการ ปฏิบัติตามนโยบายการค้าและข้อกำหนดอื่นๆที่รัฐบาลกำหนด อีกทั้งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด ในการกำหนดนโยบายและจัดกิจกรรมระดับชาติสำคัญๆ เพื่อส่งเสริมข้าวไทย อาทิ โครงการจัดประกวดข้าวหอมมะลิประเทศไทย ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์และคุณภาพข้าวหอม, การจัดงาน Thailand Rice Convention ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการของข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ซื้อข้าวไทยจากทั่วโลกมาพบปะผู้ส่งออกไทยอีกด้วย

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสมาคม คือการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวไทยและข้าวโลก จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากการประชุมกรรมการสมาคม เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ และ มวลสมาชิก

ในด้านการต่างประเทศ สมาคมได้มีการเดินทางพร้อมคณะของทางราชการและหอการค้า ไปยังประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการค้าข้าวไทย ในโอกาสต่างๆอยู่เสมอ และยังมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมอาหารเวียดนาม โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องตลาดข้าวทุกๆสัปดาห์ และมีกิจกรรมการประชุมพบปะระหว่างกรรมการของทั้งสองสมาคมร่วมกัน ทุกๆ 6 เดือน

ปัจจุบัน (ณ พฤศจิกายน 2565) สมาคมมีสมาชิกรวม 178 บริษัท มีกรรมการบริหาร จำนวน 35 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

วิสัยทัศน์ของเรา "รักษาความเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวระดับโลกของประเทศไทย"
พันธกิจ
 1.  เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ค้าข้าวระดับโลก
 2. เป็นตัวแทนของผู้ส่งออกส่วนใหญ่ของไทย และเป็นเสียงสะท้อนที่น่าเชื่อถือของผู้ส่งออกข้าวไทย
 3. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการกำหนดข้อบังคับทางการค้า และนโยบายร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยคำนึงผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในอุตสาหกรรมข้าวไทย
 4. เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้านการตลาด และการค้าข้าวทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก
 5. เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสมาชิก
 6. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

       สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตามข้อบังคับของสมาคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2551 มีดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมกิจการค้าข้าว
 2. เพื่อเชื่อมมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารข้อมูลระหว่างสมาชิก
 3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันกับสมาคมโรงสีข้าวไทย  สมาคมชาวนาไทย และ สมาคมค้าข้าวไทย
 4. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าข้าว
 5. เพื่อผดุงผลประโยชน์แห่งกิจการค้าของประเภทข้าวของสมาชิก และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าข้าวอย่างเป็นธรรม
 6. ให้ความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าและส่วนราชการ ในการส่งเสริมและจัดระเบียบธุรกิจการเกษตรและอาหาร ตลอดจนระบบโลจิสติกส์และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลักของสมาคม

 1. จัดประชุม
  1. ประชุมคณะกรรมการรายงานราคาข้าวประจำสัปดาห์
  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำสัปดาห์
 2. รายงานสถิติการส่งออก
  1. สรุปภาวะการส่งออกประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
  2. รวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออกข้าว แยกรายบริษัท รายเดือน รายไตรมาส รายปี
 3. จัดกิจกรรมไปศึกษาผลผลิตข้าวนาปีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. จัดทำข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการพยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปี
  2. วางแผนการเดินทาง และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานชมรมโรงสี สมาคมชาวนาไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และปลัดกระทรวงพาณิชย์
  3. สรุปผลการเดินทาง และรายงาน
 4. โครงการจัดประกวดข้าวหอมมะลิไทย
  1. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  2. จัดทำรายงานการประกวด และรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ
  3. ขออนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสภาหอการค้าฯ
 5. พัฒนาระบบการให้บริการแก่สมาชิก
  1. ปรับปรุงเว็บไซต์่ของสมาคม
  2. แจ้งข่าวสารผ่านระบบอีเมล์
 6. จัดทำสมุดบันทึก (Dairy) ประจำปี

ผลงานของสมาคม

 1. บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ได้แก่ รายงานสถานการณ์ข้าว , รายงานราคาข้าวสารส่งออก , สถิติการส่งออก , ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆของสมาคม เป็นต้น
 2. รายงานให้สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข่าวสารเมื่อได้รับการติดต่อ การซื้อข้าวจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
 3. ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการค้าข้าวส่งออก เพื่อหาทางแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิกเป็นส่วนรวม
 4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ โดยมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป
  กิจกรรมของสมาคมฯ
English Version
Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2022 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.