www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
Thai Rice for Life
MOC i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
การเจรจาการค้า
THAI HOMMALI RICE WEBSITE
การประมูลข้าวสารคในสต็อกรัฐบาลโดยอิงราคา AFET

หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

1.ใบทะเบียนการค้า ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ. 20)
2.หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว กลุ่มงานข้าวและผลิตภัณฑ์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
4.ต้องแจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียน "ผู้ส่งออกข้าว" ที่กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ)
* ในกรณีที่เป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ที่กรมการค้าต่างประเทศ

5.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
7.บัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัท
8.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
9.ที่อยู่โกดัง หรือ โรงงาน
 

ค่าใช้จ่าย

1.ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)
2.ค่าบำรุงประจำเดือนๆ ละ 1,000 บาท (สมาคมฯจะเรียกชำระปีละครั้ง รวมเป็น 12,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 12,840 บาท)
3.ค่าบำรุงพิเศษประจำเดือน (ในกรณีที่มีการส่งออกข้าว) ซึ่งจะคำนวณจากปริมาณข้าวที่บริษัทมีการส่งออกในแต่ละเดือน ตันละ 1.50 บาท
 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

1.  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสมาคม (มีอายุ 1 ปี )

2.  หนังสือรับรองปริมาณการส่งออกข้าว  (หากต้องการ)  

3.  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมที่จะจัดขึ้นเพื่อสมาชิก เช่น งานสัมมนา, การสำรวจผลผลิตข้าว, บรรยายให้ความรู้ต่างๆ ฯลฯ

4.  ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น รายงานข่าวประจำวัน รายงานสถานการณ์ข้าวประจำสัปดาห์, รายงานราคาข้าวประจำสัปดาห์, บทความและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

5. ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

6. บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับ Username และ Password สำหรับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลย้อนหลังได้

7.  ข้อมูลข่าวสารการติดต่อซื้อข้าวจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

8. ส่วนลดค่าเข้างานสัมมนาที่สมาคมมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน เช่น Thailand Rice Convention  เป็นต้น

9.  มีชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ปรากฏในเว็บไซต์ของสมาคม และ/หรือ เอกสารเผยแพร่ของสมาคม
 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ (คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509)
ดาวน์โหลดข้อบังคับของสมาคม
หลักฐานประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก (คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509) (PDF File)
* ผู้สมัครควรอ่านข้อบังคับและเข้าใจวัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและยินดีปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมทุกประการ และต้องมีผู้รับรองเป็นกรรมการสมาคม 1 ราย และสมาชิกสามัญ 1 ราย
คู่มือการส่งออกข้าว (pdf file )
คู่มือการส่งออก
คู่มือสำหรับประชาชน (กรมการค้าภายใน) - การขออนุญาตประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
คู่มือสำหรับประชาชน (กรมการค้าต่างประเทศ) - การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ
คู่มือสำหรับประชาชน (กรมการค้าต่างประเทศ) - การขอรับการจัดสรรปริมาณข้าวเพื่อการออกหนังสือรับรองการส่งออกไปสหภาพยุโรป
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
List of members | page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Sort by alphabetically | A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2022 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.