www.thairiceexporters.or.th  
home about us members contact us FAQ link site map English Thai

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐล็อต 2 กว่า 1 ล้านตัน ใช้เงื่อนไข-หลักเกณฑ์เดิมแต่ปรับปรุงขั้นตอนใหม่


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 2/2558 ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปรัง ปีการผลิต 2555 ปีการผลิต 2555/56 (รอบ 1) และ (รอบ 2) และปีการผลิต 2556/57 (แบบรายคลังสินค้าตามสภาพข้าวที่เก็บรักษา) ตามคลังสินค้ากลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

โดยชนิดข้าวที่นำมาเปิดประมูลในรอบนี้ รวม 6 ชนิดข้าว ได้แก่ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ปริมาณรวมทั้งสิ้น 1,008,837 ตัน การเปิดประมูลครั้งนี้ เป็นข้าวในคลังกลางของ อคส. 119 คลัง และ อ.ต.ก. 5 คลัง รวม 124 คลัง ที่ตั้งอยู่ใน 33 จังหวัด ทั่วทุกภาคของไทย อาทิ เชียงราย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา อุดรธานี กำแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี พัทลุง และสงขลา เป็นต้น ซึ่งข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 762,700 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการซื้อสูง

กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียด TOR ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งการยื่นซองประมูลข้าวในสต็อกของรัฐในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการประมูลให้มีความสะดวกและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 11.30 น. และกรมฯ จะตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ เพื่อติดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. พร้อมทั้งให้ยื่นซองเสนอซื้อในเวลา 9.00 – 10.30 น. และจะเปิดซองเสนอซื้อตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป แทนการดำเนินการทุกขั้นตอนในวันเดียว ซึ่งไม่สะดวกสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนมาก

การประมูลขายข้าวในสต็อกของรัฐครั้งนี้ยังคงยึดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิมที่กรมฯ จะประกาศมูลค่าขั้นต่ำ (Floor Value) เบื้องต้น ตามที่ระบุในประกาศฯ เพื่อให้ผู้เสนอซื้อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและใช้เป็นมูลค่าตั้งต้นในการแข่งขันการประมูล ซึ่งผู้เสนอซื้อมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลังที่ผ่านเกณฑ์แล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะรวบรวมเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประมูลก่อนยืนยันการซื้อขายต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับว่ามีความโปร่งใสและคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวนมากเช่นที่ผ่านมา

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

 

TREA on Facebook


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2015 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.