www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
MOC i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
มาตรฐานข้าวไทย
THAI HOMMALI RICE
องค์ความรู้เรื่องข้าว

 


ผู้ดำเนินการโครงการ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการข้าว และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรรหาข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
2. ยกระดับการพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงเป้าประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัย/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการร่วมกันพัฒนาข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ๆ และสามารถกระจายให้ถึงพี่น้องชาวนาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

ประเภท/ชนิดข้าวในการประกวด

1. ข้าวหอมไทย
2. ข้าวขาวพื้นนุ่ม
3. ข้าวขาวพื้นแข็ง

ข้าวทุกพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสายพันธุ์/พันธุข้าวที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย และเป็นสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่  ที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องชี้แจงที่มาตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ โดยสำหรับข้าวพันธุ์ผสมต้องแจ้งพันธุ์หรือสายพันธุ์แม่ - พ่อ กระบวนการในการคัดเลือกพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ และเคมี คุณภาพการหุงต้ม รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งได้ไม่จำกัดประเภทและชนิดพันธุ์ข้าว

* สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะรักษาความลับของผู้ส่งเข้าประกวดทุกรายเป็นอย่างดี
* สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะจัดส่งตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดทุกชนิดเพื่อตรวจ Profile พันธุกรรม เพื่อป้องกันการลักลอบนำพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์อื่นก่อนการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการประกวด
* หากประเภท/ชนิดข้าวพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวดมีน้อยกว่า 2 ตัวอย่าง คณะกรรมการอาจพิจารณายกเลิกการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ ประเภทชนิดนั้น ๆ ได้
* คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ ที่ส่งเข้าประกวด หากพบว่า คุณสมบัติสำคัญคือผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพการหุงต้มต่ำกว่าข้าวพันธุ์ดั้งเดิม (ที่โดดเด่น) ซึ่งนำมาเปรียบเทียบ หรือหากมีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวดนั้นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นข้อยุติ นักวิจัย/ปรับปรุงพันธุ์หรือองค์กร ที่ส่งข้าวพันธุ์ใหม่เข้าประกวด ไม่อาจเรียกร้องให้มีการพิจารณาซ้ำ หรืออุทธรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

วิธีการการส่งข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ เข้าร่วมประกวด

1. ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมตัวอย่างข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวด ในรูปข้าวเปลือกบรรจุถุงอย่างเรียบร้อยจำนวน 5 กิโลกรัมต่อหนึ่งสายพันธุ์/พันธุ์ พร้อมระบุประเภท และชนิดข้าวที่ส่งเข้าประกวด
2. ส่งทางไปรษณีย์พัสดุมาที่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. จะถือเวลาในการประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เมื่อพ้นกำหนดเวลาจะขอตัดสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครดังกล่าว

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. การตัดสินการประกวดจะทำการเปรียบเทียบข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวดกับข้าวพันธุ์เดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งในด้านการเพาะปลูก การขัดสี คุณภาพการหุงต้ม

2. พันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่
ข้าวหอมไทย    :  ข้าวหอมปทุมธานี 1
ข้าวขาวพื้นนุ่ม  :  กข79 
ข้าวขาวพื้นแข็ง :  กข41 

3. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการคัดเลือกข้าวพันธุ์ใหม่ ด้านการเพาะปลูก
3.1 ผลผลิตต่อไร่
3.2 อายุเก็บเกี่ยว (ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว)
3.3 ลักษณะทรงต้น
3.4 ความสูงของลำต้น การหักล้มของต้นข้าว

4. การขัดสี
4.1 Milling Yield
4.2 ปริมาณแกลบ ปริมาณรำ
4.3 ลักษณะคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เช่น เรียวยาว ขุ่นใส ท้องไข่ เมล็ดเสีย และอื่น ๆ
4.4 ความหอม (เฉพาะข้าวหอมไทย)

5. คุณภาพการหุงต้ม
5.1 รสชาติโดยรวม (ทำ Sensory test เปรียบเทียบ)


รางวัลของการประกวด

1. เงินรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ จำนวน 500,000 บาท  ในแต่ละประเภทข้าว รวมทั้งหมด 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
2. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะช่วยผลักดันให้ข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับการคุ้มครองพันธุ์หรือรับรองพันธุ์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะขยายสู่ขบวนการเพาะปลูก การทำการค้าโดยรวดเร็ว


Last update : Thursday, 30-Jun-2022 3:35 PM


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2022 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.