www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
MOC i-Service : ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์
มาตรฐานข้าวไทย
THAI HOMMALI RICE
องค์ความรู้เรื่องข้าว
 
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการข้าว และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว แถลงข่าว การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/thai.exporters/videos/4007573862641257/?d=n และดาวน์โหลดไฟล์ Presentation ได้ที่ https://bit.ly/3yERUSZ


ผู้ดำเนินการโครงการ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร่วมกับ กรมการข้าว และสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรรหาข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
2. ยกระดับการพัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงเป้าประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัย/ปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ในการร่วมกันพัฒนาข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ๆ และสามารถกระจายให้ถึงพี่น้องชาวนาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

ประเภท/ชนิดข้าวในการประกวด

1. ข้าวหอมไทย
2. ข้าวขาวพื้นนุ่ม
3. ข้าวขาวพื้นแข็ง

ข้าวทุกพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นสายพันธุ์/พันธุข้าวที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย และเป็นสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่  ที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องชี้แจงที่มาตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ โดยสำหรับข้าวพันธุ์ผสมต้องแจ้งพันธุ์หรือสายพันธุ์แม่ - พ่อ กระบวนการในการคัดเลือกพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ และเคมี คุณภาพการหุงต้ม รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งได้ไม่จำกัดประเภทและชนิดพันธุ์ข้าว

* สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะรักษาความลับของผู้ส่งเข้าประกวดทุกรายเป็นอย่างดี
* สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะจัดส่งตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดทุกชนิดเพื่อตรวจ Profile พันธุกรรม เพื่อป้องกันการลักลอบนำพันธุ์ข้าวที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์อื่นก่อนการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการประกวด
* หากประเภท/ชนิดข้าวพันธุ์ที่ส่งเข้าประกวดมีน้อยกว่า 2 ตัวอย่าง คณะกรรมการอาจพิจารณายกเลิกการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ ประเภทชนิดนั้น ๆ ได้
* คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รางวัลแก่ข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ ที่ส่งเข้าประกวด หากพบว่า คุณสมบัติสำคัญคือผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพการหุงต้มต่ำกว่าข้าวพันธุ์ดั้งเดิม (ที่โดดเด่น) ซึ่งนำมาเปรียบเทียบ หรือหากมีการปิดบังข้อเท็จจริง หรือข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวดนั้นได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
* ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นข้อยุติ นักวิจัย/ปรับปรุงพันธุ์หรือองค์กร ที่ส่งข้าวพันธุ์ใหม่เข้าประกวด ไม่อาจเรียกร้องให้มีการพิจารณาซ้ำ หรืออุทธรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

วิธีการการส่งข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ เข้าร่วมประกวด

1. ส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมตัวอย่างข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวด ในรูปข้าวเปลือกบรรจุถุงอย่างเรียบร้อยจำนวน 5 กิโลกรัมต่อหนึ่งสายพันธุ์/พันธุ์ พร้อมระบุประเภท และชนิดข้าวที่ส่งเข้าประกวด
2. ส่งทางไปรษณีย์พัสดุมาที่ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. จะถือเวลาในการประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อพ้นกำหนดเวลาจะขอตัดสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครดังกล่าว

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

1. การตัดสินการประกวดต้องทำการเปรียบเทียบข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ส่งเข้าประกวดกับข้าวพันธุ์เดิมที่โดดเด่นในแต่ละประเภท ทั้งในด้านการเพาะปลูก การขัดสี คุณภาพการหุงต้ม

2. พันธุ์ข้าวที่ใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ได้แก่
ข้าวหอมไทย    :  ข้าวหอมปทุมธานี 1
ข้าวขาวพื้นนุ่ม  :  กข79  และ  กข87
ข้าวขาวพื้นแข็ง :  กข41  และ  กข85

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่
ข้าวหอมไทย       การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  40 : 20 : 40
ข้าวขาวพื้นนุ่ม     การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  50 : 20 : 30
ข้าวขาวพื้นแข็ง    การเพาะปลูก : การขัดสี : คุณภาพการหุงต้ม  =  60 : 20 : 20

4. หลักเกณฑ์ในการตัดสินการคัดเลือกข้าวพันธุ์ใหม่ ด้านการเพาะปลูก
4.1 ผลผลิตต่อไร่
4.2 อายุเก็บเกี่ยว (ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว)
4.3 พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงหรือไวต่อช่วงแสง
4.4 ความต้านทานต่อโรค แมลง ศัตรูพืช
4.5 ความสูงของลำต้น การหักล้มของต้นข้าว

5. การขัดสี
5.1 Milling Yield
5.2 ปริมาณแกลบ ปริมาณรำ
5.3 ลักษณะคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เช่น เรียวยาว ขุ่นใส ท้องไข่ เมล็ดเสีย และอื่น ๆ

6. คุณภาพการหุงต้ม
6.1 ความนุ่ม - ความแข็ง และ ความหนืด – ความร่วน
6.2 ความหอม (เฉพาะข้าวหอมไทย)
6.3 รสชาติโดยรวม (ทำ Sensory test เปรียบเทียบ)
6.4 ลักษณะปรากฏของข้าวที่หุงสุก ความสวยงาม

รางวัลของการประกวด

1. เงินรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ จำนวน 500,000 บาท  ในแต่ละประเภทข้าว รวมทั้งหมด 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
2. สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะช่วยผลักดันให้ข้าวสายพันธุ์/พันธุ์ใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับการคุ้มครองพันธุ์หรือรับรองพันธุ์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะขยายสู่ขบวนการเพาะปลูก การทำการค้าโดยรวดเร็ว


Last update : Friday, 18-Jun-2021 10:01 AM


© Thai Rice Exporters Association
37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 Fax : 0-2287-2678, 0-2287-2664
E-mail : contact@thairiceexporters.or.th

Copyright © 2021 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.