www.thairiceexporters.or.th
 
home about us members contact us FAQ link site map English Thai
Member Login
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาคมโรงสีข้าวไทย
คู่มือการส่งออกข้าว
ข้อมูลสถานการณ์ข้าวของต่างประเทศ
มาตรฐานข้าวไทย
องค์ความรู้เรื่องข้าว
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
โครงการรับจำนำข้าว
การพยากรณ์ผลผลิต
THAI HOMMALI RICE
การประมูลข้าวสารคในสต็อกรัฐบข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

โครงการประกันรายได้เกษตรกร

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2553/54 (รอบที่ 1)


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 และครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบกำหนดชนิดข้าวเปลือก ที่จะเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว สำหรับข้าวเปลือกเจ้าให้ยกเว้นพันธุ์ข้าวที่มีอายุสั้นต่ำกว่า 100 วัน ซึ่งเมื่อสีแปรสภาพแล้วได้ข้าวสารคุณภาพต่ำ จำนวน 18 พันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ข้าวอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้น 18 พันธุ์ด้วย

2. ราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร เห็นชอบการกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเสนอ โดยให้กำหนดราคาและปริมาณเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์ข้าวโดยทั่วไปไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก โดยกำหนด ณ ความชื้น 15% ดังนี้

               ชนิดข้าว                         ราคาประกันรายได้ (บาท/ตัน)               ครัวเรือนละไม่เกิน (ตัน)
ข้าวเปลือกหอมมะลิ                                    15,300                                                   14
ข้าวเปลือกหอมจังหวัด                                14,300                                                   16
ข้าวเปลือกปทุมธานี 1                                 11,000                                                   25
ข้าวเปลือกเจ้า                                            10,000                                                    25
ข้าวเปลือกเหนียว                                         9,500                                                    16

3. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เห็นชอบการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เป็นรายจังหวัด แยกเป็นชนิดข้าว และพื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน เป็นเกณฑ์โดยมีภาพรวม ดังนี้

           ชนิดข้าว                            รวมในเขตและนอกเขต            ในเขต         นอกเขต
รวมทั้งประเทศ                                                          469             593             428
ข้าวเจ้าหอมมะลิ                                                         381            418             378
ข้าวเจ้าหอมจังหวัด                                                    502            518             495
ข้าวเจ้าปทุมธานี 1                                                     735            768             643
ข้าวเจ้าอื่น ๆ                                                               569            634             519
ข้าวเหนียว                                                                  410            482             397

4. กรอบระยะเวลาดำเนินการ เห็นชอบกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมจังหวัดชุมพรและของภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัดชุมพร)

(1) การปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม — 31 ตุลาคม 2553 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 — 28 กุมภาพันธ์ 2554
(2) การเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 — 28 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 — 30 มิถุนายน 2554
(3) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน — 30 พฤศจิกายน 2553 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 — 31 มีนาคม 2554
(4) การประชุมประชาคม ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน — 15 ธันวาคม 2553 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 — 15 เมษายน 2554
(5) การออกหนังสือรับรอง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน — 31 ธันวาคม 2553 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 — 30 เมษายน 2554
(6) การจัดทำสัญญาประกันรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 — 31 มกราคม 2554 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 — 31 พฤษภาคม 2554
(7) การใช้สิทธิประกันรายได้ของเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 — 15 มีนาคม 2554 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 — 15 กรกฎาคม 2554
(8) การประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 — 15 มีนาคม 2554 ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553 — 15 กรกฎาคม 2554


ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง : ข้าวเปลือกนาปี 2553/2554

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปี 2552/53 (รอบ 2)
  • ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ 1 ธันวาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2553ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร   1 มกราคม – 30 เมษายน 2553 (ภาคใต้ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2553ระยะเวลาประชาคม 6 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2553 (ภาคใต้ 6 เมษายน – 15 สิงหาคม 2553)ระยะเวลาออกหนังสือรับรอง 15 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2553 (ภาคใต้ 15 เมษายน – 20 สิงหาคม 2553)การจัดทำสัญญาประกันรายได้ 20 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2553 (ภาคใต้  20 เมษายน – 30 สิงหาคม 2553)การใช้สิทธิ์ประกันรายได้ 21 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2553 (ภาคใต้ 21 เมษายน – 31 ตุลาคม 2553)
  • ราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกร กำหนดปริมาณและราคาประกันรายได้เกษตรกรต่อครัวเรือน ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
ประเภทผลผลิต

ราคาที่ประกัน

จำนวนผลผลิต
ที่รับประกัน

ข้าวเปลือก

บาท/ตัน

ครอบครัวละไม่เกิน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

11,000

25 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า

10,000

25 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว

9,500

16 ตัน

ประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร


โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2552/53 (รอบที่ 1)


หลักเกณฑ์การประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต 2552/53 (รอบที่ 1) คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ
เป็นเกษตรกรไทยที่ขึ้นทะเบียน และได้รับใบรับรองการปลูก ข้าวเปลือก ปี 2552/53

การกำหนดราคาประกัน

ประเภทผลผลิต

ราคาที่ประกัน

จำนวนผลผลิต
ที่รับประกัน

ข้าวเปลือก

บาท/ตัน

ครอบครัวละไม่เกิน

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ

15,300

14 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

14,300

16 ตัน

- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

10,000

25 ตัน

- ข้าวเปลือกเจ้า

10,000

25 ตัน

- ข้าวเปลือกเหนียว

9,500

16 ตัน

ประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวเปลือก ปี 2552/53 ต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ที่เกษตรมีภูมิลำเนาอยู่ หรือพื้นที่ที่ทำการผลิต โดยนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านไปขอขึ้นทะเบียน เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรออก ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูก

การประชาคม


คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลจะดำเนินการประชาคมเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำการผลิต และเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทำการผลิต และการยืนยันการผลิตของเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ

การติดต่อทำสัญญาประกันราคากับ ธ.ก.ส.


ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและผ่านการประชาคมแล้ว นำใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูก ที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ พร้อม บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินกู้ (กรณีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.) และ สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. มาแสดงเพื่อ ทำสัญญาประกันราคา ที่ ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ก่อน


การประกาศราคาตลาดอ้างอิง

คณะอนุกรรมการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงจะ ประกาศราคาตลาดอ้างอิง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าวเปลือก ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

ประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร


การรับเงินชดเชยส่วนต่างราคา

ถ้าราคาตลาดอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันที่กำหนด ณ วันใช้สิทธิ์ที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันราคา เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคา โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. เงินชดเชยที่ได้รับ = (ราคาประกัน – ราคาตลาดอ้างอิง) x ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

การขายผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องส่งมอบผลผลิตให้โครงการ โดยสามารถนำผลผลิตของตนไปขายได้ ถ้าเห็นว่าราคาเป็นที่พึงพอใจ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว เรื่อง กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก

กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อของรัฐบาลตามระดับความชื้นของข้าวแต่ละชนิด

มติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)

สรุปผลการประชุมนโยบายข้าวแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต


©
Thai Rice Exporters Association

37 Soi Ngamduplee , Rama 4 Road , Toongmahamek , Sathorn District , Bangkok 10120 ,
Tel. 0-2287-2674-7 , 0-2287-2663-4 , Fax : 0-2287-2678

E-mail :
contact@thairiceexporters.or.th


Copyright © 2019 All rights reserved by Thai Rice Exporters Association.