ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555 Enter to website เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย